سپتیک تانک بی هوازی

دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 10:16

سپتیک تانک بی هوازی با یک جداره به دو قسمت تقسیم می شود , که در قسمت اول که ورودی آب از فاضلاب می باشد که به همراه لجن , چربی و... می باشد.

لازم به ذکر است که لوله ورودی آب از فاضلاب رو به پایین است که در زمانی که لوله چاه فاضلاب خشک شد و در موقع خشک شدن بوی خیلی بدی محوطه را در بر می گیرد که لوله سپتیک تانک که روبه پایین می باشد در این زمان آب را به لوله فاضلاب انتقال می دهد نمی گذارد بوی بد تشکیل شود.

در صورتیکه به فاضلاب اکسیژن نرسد باکتری های هوازی فعالیت و رشد خود را از دست می دهند وبه جای آنها باکتری های بی هوازی فعالیت خود را شروع می کنند .

روش کار باکتری بی هوازی به این نحو است که اکسیژن مورد نیاز خودرا از تجزیه مواد آلی ومعدنی موجوددرفاضلاب وارد شده به سپتیک تانک بی هوازی به دست می آورند.

باکتری های بی هوازی برخلاف باکتری های هوازی مواد فاضلاب موجود در سپتیک تانک را احیا می کنند. 

مهمترین کاربرد روش استفاده از باکتری های بی هوازی در سپتیک تانک سربسته هضم لجن می باشد وتنها در تصفیه خانه های بسیار کوچک مانند سپتیک تانک از روش تعفن برای تصفیه ی فاضلاب استفاده می شود.