سپتیک تانک

شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 16:14

سپتیک تانک را می توان یک تصفیه کننده اولیه دانست که در مکان هایی که امکان چاه جذبی نباشد از سپتیک تانک استفاده می شود . لجنی که از طریق فاضلاب وارد سپتیک تانک می شود.قبل از ورود فاضلاب به مخزن اولیه باید پساب از آشغالگیرکه داخل مخزن قرار گرفته است , عبور کند. پس از فعل و انفعالات در قسمت اول سپتیک تانک که لجن سنگین ته نشین شده و چربی و لجن های سبک در قسمت بالای سپتیک تانک قرار می گیرند . چربی و لجن سبک توسط دیواره ای که این دو قسمت را از هم جدا کرده وارد قسمت دوم سپتیک تانک می شود که در این قسمت پس از تجزیه مواد آلی ناپایدار وتبدیل به نمک های معدنی پایدار و نیز گازهایی چون گاز هیدروژن, سولفوره , گاز متان , گاز کربنیک و گاز ازت می باشد.تولید گازهای نامبرده بویژه گازهیدروژن سولفوره موجب می شود که بوی ناخوشایند در سپتیک تانک ایجاد گردد.

همچنین برای دفع بوی ناخوشایند درون سپتیک تانک می توان از یک ونت جهت انتقال گاز تولید شده در سپتیک تانک به محل مناسب استفاده نمود.

سیستم سپتیک تانک طراحی بسیار ساده ای دارد این خصوصیت آنها را در کل کم هزینه تر و نصب و نگهداری سپتیک تانک را مقرون به صرفه کرده است .